PRIVACY POLICY

Vispārīgie Noteikumi

 

Šī Privātuma politika apraksta, kā SDV PAULA KRŪZIŅA reģ. Nr.06080022514, adrese: Māja Nr.4, Valdgales pagasts, Talsu novads, LV3253 (turpmāk saukta arī – “Datu pārzinis”) iegūst, apstrādā un glabā personas datus, ko www.missmoralle.com iegūst no saviem klientiem un personām, kas apmeklē interneta mājaslapu (turpmāk saukti – “Datu subjekts” vai “Jūs”).
     Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., Datu subjektu. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.
     Datu pārzinis ievēro likumdošanā paredzētos datu apstrādes principus un spēj
apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

1. Personas datu iegūšana, apstrāde un glabāšana
    1.1. Personu identificējošu informāciju Datu pārzinis iegūst, apstrādā un glabā,
izmantojot internetveikala vietni un e-pastu.
    1.2. Apmeklējot un izmantojot internetveikalā sniegtos pakalpojumus, Jūs piekrītat, ka jebkura sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.
   1.3. Datu subjekts ir atbildīgs iesniegto personas datu pareizību, precizitāti un pilnīgumu. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par mūsu Privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjektam ir pienākums nekavējoties paziņot Datu pārzinim par jebkurām izmaiņām iesniegtajos personas datos.
    1.4. Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Datu subjektam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.

2. Klientu personas datu apstrāde
    2.1. Datu pārzinis var veikt šādu personas datu apstrādi:
        2.1.1. Vārds, uzvārds
        2.1.2. Dzimšanas datums
        2.1.3. Kontaktinformācija (e-pasta adrese un/vai mob. numurs)
        2.1.4. Darījuma dati (iegādātās preces, piegādes adrese, cena, maksājuma
informācija u.t.t.)
        2.1.5. Jebkuru citu informāciju, kura iesniegta mums vietnes piedāvāto pakalpojumu un preču iegādes laikā vai sazinoties ar mums.
 
    2.2. Papildus iepriekšminētajam, Datu pārzinim ir tiesības pārbaudīt iesniegto datu precizitāti, izmantojot publiski pieejamos reģistrus.
    2.3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas
6.p.
        2.4. Datu pārzinis glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:
        2.4.1. Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti
        2.4.2. Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis un/vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses
        2.4.3. Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt
        2.4.4. Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats. Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Datu subjekta personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem un/vai papīra dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos personas datus vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.
    2.5. Lai pildītu savas saistības pret Jums, Datu pārzinim ir tiesības nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi mūsu uzdevumā, piemēram, kurjerdienestiem u.c. Datu apstrādātājs ir personas datu pārzinis. Pēc pieprasījuma mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.
    2.6. Apstrādājot un glabājot personas datus, Datu pārzinis īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

3. Datu subjekta tiesības
     Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem
Jums ir tiesības:
        3.1. Piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi, kā arī pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);
        3.2. Pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
        3.3. Dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus;
        3.4. Atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;
        3.5. Ierobežot savu datu apstrādi, kā arī tiesības pieprasīt īslaicīgi un/vai pavisam pārtraukt Jūsu datu apstrādi.
        3.6. Vērsties Datu valsts inspekcijā ar Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu varat iesniegt rakstot pieprasījumu elektroniski uz missmorallejewellery@gmail.com

4. Sīkdatņu izmantošana
Sīkdatne ir tīmekļa servera nosūtīta neliela teksta virkne klientam, kura tiek saglabāta lietotāja datorā kā parasta datne. Ar tās palīdzību serveris var identificēt lietotāju, pārbaudot klienta atsūtīto sīkdatni.
Šī mājaslapa var iestatīt šādas sīkdatnes:
Funkcionālās sīkdatnes - nepieciešamas, lai jūs spētu pārvietoties mājaslapā un lietot tās funkcijas. Bez šim sīkdatnēm mēs nevaram nodrošināt jūsu pieprasītos pakalpojumus, piemēram, preču groza funkcionalitāti.
Google Analytics sīkdatnes - lieto, lai iegūtu mūsu mājas lapas apmeklējuma statistiku. Mēs lietojam šo informāciju, lai uzlabotu vietnes darbību un reklāmas pasākumus.
Mērķētas reklāmas rīku sīkdatnes - lieto, lai paaugstinātu reklāmas efektivitāti un rādītu reklāmas, kas, visticamāk, jūs interesēs visvairāk.
Trešās puses pakalpojumu sniedzēja sīkdatnes - var iestatīt šādi šajā mājas lapā lietotie trešo pušu pakalpojumi: Facebook poga "Share", Twitter "Tweet", Linkedin "Post".
Dažas no šīm sīkdatnēm var tikt izmantotas, lai sekotu līdzi jūsu darbībām citās
mājaslapās, un mēs tās nevaram kontrolēt, jo šīs sīkdatnes nav iestatījusi mūsu
mājaslapa.

5. Kā atteikties no sīkdatnēm
Lai nesaņemtu sīkdatnes, Jūs varat izmantojot privātās pārlūkošanas režīmu, kuru nodrošina lielākā daļa pārlūkprogrammu. Jebkādas sīkdatnes, kas tiek izveidotas, darbojoties privātās pārlūkošanas režīmā, tiek dzēstas, tiklīdz Jūs aizverat visus privātā pārlūka logus. Lai atteiktos no mērķētas reklāmas rādīšanai nepieciešamās informācijas iegūšanas un lietošanas, Jūs varat izmantot bezmaksas rīkus Your Online Choices vai YourAdChoices.

6. Nobeiguma noteikumi
   6.1. Šī Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem likumiem.
   
  6.2. Datu pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā www.missmoralle.com