PRIVĀTUMA POLITIKA

Vispārīgie Noteikumi

Šī Privātuma politikas apraksta, kā SDV PAULA KRŪZIŅA reģ. Nr.06080022514, adrese: Māja Nr.4, Valdgales pagasts, Talsu novads, LV3253 (turpmāk saukta arī – “Datu pārzinis”) iegūst, apstrādā un glabā personas datus, ko www.missmoralle.com iegūst no saviem klientiem un personām, kas apmeklē interneta mājaslapu (turpmāk saukti – “Datu subjekts” vai “Jūs”).
Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, ti, Datu subjektu. Apstrāde ir jebkura ar personu saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.
Datu pārzinis ievēro likumdošanā paredzētās datu apstrādes principus un spēj
apstiprināts, ka personas dati tiek noteikti saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

1. Personas datu iegūšana, apstrāde un glabāšana
1.1. Personu identificējošu informāciju Datu pārzinis iegūst, apstrādā un glabā,
izmantojot internetveikala vietni un e-pastu.
1.2. Apmeklējot un izmantojot interneta pakalpojumus, jūs piekrītat, ka jebkura sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.
1.3. Datu subjekts ir atbildīgs iesniegto personas datu pareizību, precizitāti un pilnīgumu. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par mūsu Privātuma politikas pārkāpumu. Datu pārzinim par visiem subjektiem ir jāiesniedz personas dati.
1.4. Datu pārzinis nav par zaudējumiem, kas nodarīti Datu subjektam vai atbildam personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.

2. Klientu personas datu apstrāde
2.1. Datu pārzinis var veikt šādas personas datu apstrādi:
2.1.1. Vārds, uzvārds
2.1.2. Dzimšanas datums
2.1.3. Kontaktinformācija (e-pasta adrese un/vai mob. numurs)
2.1.4. Darījuma dati (ietās preces, piegādes adrese, cena, maksa
informācija utt)
2.1.5. Jebkuru citu informāciju, kura iesniedza mums vietnes piedāvāto pakalpojumu un preču iegādes laikā vai sazinoties ar mums.
2.2. Papildus iepriekšminētajam, Datu pārzinim ir tiesības pārbaudīt datu precizitāti, izmantojot publiski pieejamos reģistrus.
2.3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas
6.lpp.
2.4. Datu pārzinis glabā apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:
2.4.1. Personas dati vajadzībām tiem, kam tie saņemti
2.4.2. Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis un/vai Datu subjekti var realizēt savas leģitīmās intereses
2.4.3. Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt
2.4.4. Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgās personas datu apstrādei, un nepastāv citas personas datu apstrādes likumīgs pamats. Izbeidzoties šajā punktā noteiktajiem, izbeidzas arī Datu subjektu personu datu glabāšanas termiņš un attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru un/vai papīra dokumentiem, kas ir piesātinājuši attiecīgo personu sistēmu datus vai arī šos dokumentus tiek anonimizēti.
2.5. Lai pildītu savas saistības pret Jums, Datu pārzinim ir tiesības nodot jūsu personas datu sadarbības partneriem, datu apkārtējiem, kas veicat datu apstrādi mūsu uzdevumā, piemēram, kurjerdienestiem uc Datu apstrīdētājs ir personas datu pārzinis. Pēc pieprasījuma mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām prasībām, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.
2.6. Apstrādājot un glabājot personas datus, Datu pārzinis īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un visuu citu nelikumīgu apstrādi.

3. Datu subjekta tiesības
Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem
Jums ir tiesības:
3.1. Piekļūt saviem datiem, saņemt informāciju par apstrādi, kā arī pieprasīt jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);
3.2. Pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
3.3. Dzēst personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums pieprasa atjaunot savus datus;
3.4. Atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;
3.5. Ierobežot savu datu apstrādi, kā arī tiesības pieprasīt īslaicīgi un/vai pavisam jūsu datu apstrādi.
3.6. Vērsties Datu valsts inspekcijā ar Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu varat iesniegt pieprasījumu elektroniski uz missmorallejewellery@gmail.com

4. Sīkdatņu izmantošana
Sīkdatne ir tīmekļa servera nosūtīta neliela teksta virkne klientam, kura tiek nodrošināta lietotāja datorā kā datu. Ar tās palīdzību serveri var identificēt lietotājus, pārbaudot klienta atsūtīto sīkdatni.
Šī mājaslapa var apskatīt šādas sīkdatnes:
Funkcionālās sīkdatnes - nepieciešamas, lai jūs spētu izmantot mājaslapā un lietot tās funkcijas. Bez šim sīkdatnēm mēs nevaram nodrošināt jūsu pieprasītos pakalpojumus, piemēram, preču groza funkcionalitāti.
Google Analytics sīkdatnes - lieto, lai iegūtu mūsu mājas lapas apmeklējuma statistiku. Mēs izmantojam šo informāciju, lai uzlabotu vietnes darbību un reklāmas pasākumus.
Mērķētas reklāmas rīku sīkdatnes - lieto, lai palielinātu reklāmas efektivitāti un rādītu reklāmas, kas, iespējams, jūs interesē visvairāk.
Trešās puses pakalpojumu sniedzēja sīkdatnes - var norādīt šādi šajā mājas lapā lietotie trešo pušu pakalpojumi: Facebook poga "Share", Twitter "Tweet", Linkedin "Post".
Dažas no šīm sīkdatnēm var tikt izmantotas, lai sekotu līdzi jūsu darbības citās
mājas, un mēs tās nevaram kontrolēt, jo šīs sīkdatnes nav iestatījusi mūsu
mājaslapa.

5. Kā atteikties no sīkdatnēm
Lai nesaņemtu sīkdatnes, varat, izmantojot privātās pārlūkošanas režīmus, kuru nodrošina lielākās daļas pārlūkprogrammu. Jebkādas sīktnes, kas tiek izveidotas darbojoties privātās pārlūkošanas režīmā, tiek dzēstas, tiklīdz Jūs aizverat visus privātā pārlūka logus. Lai atteiktos no mērķētas reklāmas rādīšanai nepieciešamās informācijas iegūšanas un lietošanas, Jūs varat izmantot bezmaksas rīkus Your Online Choices vai YourAdChoices.

6. Nobeiguma noteikumi
6.1. Šī Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK ( Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem likumiem.
6.2. Datu pārzinim un tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā www.missmoralle.com